Most popular

Matchmaker South Africa Ive used Matchmaker in the past, but, frankly, I had to spend a lot of time messaging a lot of women to get any response. Without further ado, here is the quick list of the..
Read more
40, Melbourne - Northern Suburbs, VIC. You can get in contact by sending a kiss. Communicate free with quality, successful, fun, exciting, sexy Australia singles - Free of any charges whatsoever. Australia is a fascinating country that is..
Read more

Dating portugalissa


dating portugalissa

and reinsurance undertakings shall comprise an appropriate combination of off-site activities and on-site inspections. Insurance and reinsurance undertakings shall notify their supervisory authority if any of the persons referred to in paragraphs 1 and 2 have been replaced because they no longer fulfil the requirements referred to in paragraph. Insurance and reinsurance undertakings shall provide for an effective actuarial function to:. . Where the product of the realisation of assets is less than their estimated value in the registers, the liquidators shall justify this to the supervisory authorities of the home Member States. Ensimmäisen alakohdan c alakohdan soveltamiseksi sopimuksessa on ilmoitettava selvästi, että turva rajoittuu kyseisessä alakohdassa tarkoitettuihin oloihin ja liittyy annettavaan apuun. Without prejudice to paragraph 1(d the Minimum Capital Requirement shall neither fall below 25 nor exceed 45 of the undertakings Solvency Capital Requirement, calculated in accordance with Chapter VI, Section 4, Subsections 2 or 3, and including any capital add-on imposed in accordance with Article. Ryhmävalvoja toimittaa asianomaisille valvontaviranomaisille ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle ryhmä koskevat tiedot 19 artiklan, 51 artiklan 1 kohdan ja 254 artiklan 2 kohdan mukaisesti erityisesti ryhmän oikeudellisesta rakenteesta, hallintojärjestelmästä ja organisaatiorakenteesta. Kotijäsenvaltion valvontaviranomaisten on ilmoitettava nämä tiedot asianomaiselle vakuutusyritykselle. Ubsection 6 6 alajakso Supervision of group solvency for groups with centralised risk management Ryhmän vakavaraisuuden valvonta sellaisten ryhmien osalta, joiden riskienhallinta on keskitetty Article 236 236 artikla Subsidiaries of an insurance or reinsurance undertaking: conditions Vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen tytäryritykset: edellytykset Member States shall provide. Direktiivin 2009/138/EY 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetuissa toiminnoissa vaadittu solvenssimarginaali on 1 prosentti niiden varoista. Ajanjaksoa voidaan pidentä enintän vuodella, jos se on tarpeen, jotta vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja komissio voivat arvioida vastaavuuden 3 kohdan mukaisesti.

Dating portugalissa
dating portugalissa

In particular, in the case of mutual or mutual-type associations of shipowners with variable contributions solely insuring maritime risks, the recourse to supplementary members calls has been a long-established practice, subject to specific recovery arrangements, and the approved amount of those members calls should. ( 24 ) eyvl L 228,.8.1973,. Jotta tämä direktiivi toimisi asianmukaisesti, vakavaraisuuspäomavaatimuksen ja vähimmäispäomavaatimuksen välillä olisi oltava riittävästi eriasteisia viranomaistoimia. Vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksillä on oltava riskienhallintatoiminto, joka on rakenteeltaan sellainen, että se helpottaa riskienhallintajärjestelmän täytäntönpanoa. (3) Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta on suotavaa, että vakuutusyritysryhmien valvonnasta ja, velkojien suojan vuoksi, vakuutusyritysten uudelleenjärjestelystä ja likvidaatiomenettelystä laaditaan yhteensovitetut sännöt. ( 30 ) OJ L 222,.8.1978,. C) sellaista kiinteä omaisuutta, vesialusta tai ilma-alusta koskevien vakuutusyrityksen oikeuksien osalta, jotka on merkittävä julkiseen rekisteriin, yksinomaan sen jäsenvaltion lain mukaan, jonka valvonnassa rekisteriä pidetän. Valvontaviranomaisten on tarkastamalla sekä henki- että vahinkovakuutustoiminnan tulokset varmistettava, että 14 kohdan sännösten vaatimukset täyttyvät. Kyseisen vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen on toimitettava valvontaviranomaiselleen vuosittain kertomus, jossa esitetän toteutetut toimenpiteet ja edistyminen vakavaraisuuspäomavaatimuksen täyttämisen varmistamiseksi siirtymäkauden pättyessä. Komissio hyväksyy 301 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntönpanosädöksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät asiaankuuluvan riskittömän korkokäyrän saatavuuteen. 4) Espanjassa Consorcio de Compensacin de Seguros. Vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykset, jotka lopettavat dating site search free 1 päivän tammikuuta 2016 mennessä uusien vakuutus- tai jälleenvakuutussopimusten tekemisen ja hallinnoivat pelkästän voimassa olevaa vakuutuskantaansa lopettaakseen toimintansa, eivät kuulu tämän direktiivin I, II ja III osaston soveltamisalaan 2 kohdassa vahvistettuihin päivämäriin saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan sännösten soveltamista.


Sitemap